รายนามประธานชมรม

รายนามประธานชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย

  • นางวิจิตรา  เชาว์พานนท์                พ.ศ.2549 – 2555
  • นางนลินี  พสุคันธภัค                      พ.ศ.2555 – 2558
  • นางบุปผา  ศุภนันทนานนท์            พ.ศ.2558 – 2560
  • นางสายสมร  บริสุทธิ์                      พ.ศ.2560 – 2562
  • นางสุวรรณา  วิภาคสงเคราะห์        พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน
www.thaineuronurse.com