ประวัติชมรม

ประวัติชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ นางสาววิมลรัตน์ ลิ่มระนางกูร มีดำริจะรวบรวมกลุ่มสมาชิกพยาบาลที่เป็นศิษย์เก่า เคยอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ เพื่อก่อตั้งชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทยขึ้น จึงได้มีการประชุมและกำหนดโลโก้ของชมรม ฯ หลังจากนั้นท่านได้เกษียณอายุราชการ ต่อมาช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๔๙ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ นางวิจิตรา เชาว์พานนท์ ได้จัดประชุมรวบรวมคณะทำงานจนสำเร็จในเดือน ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยทำหนังสือขออนุญาตท่านผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา นายแพทย์มัยธัช สามเสน ขอใช้สถานที่ในสถาบันประสาทวิทยา บริเวณสำนักงาน กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ เป็นสำนักงานชมรมฯ เพื่อการติดต่อประสานงาน และท่านผู้อำนวยการได้เป็นที่ปรึกษาของชมรมฯ มาโดยตลอด

 • ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ทางชมรมฯ ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งแรก ในสถาบันประสาทวิทยา มีพยาบาลทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐๐ คน
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค มีพยาบาลวิชาชีพ ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๕๐ คน
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีพยาบาลทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐๐ คน
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๔ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นปีที่ประเทศไทยประสบอุทกภัยน้ำท่วม ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมลดจำนวนลงเหลือเพียง จำนวน ๒๕๐ คน
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๕ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร มีพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๘๐ คน
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๖ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร มีพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน – คน
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๗ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร มีพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน – คน
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๘ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร มีพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน – คน
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๙ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร มีพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน – คน
 • ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๐ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร มีพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน – คน
 • ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๗-๙ พ.ย.๖๑ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร มีพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน – คน
 • ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๖-๘ พ.ย.๖๒ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร มีพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน – คน
 • ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
 • ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๔ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Webinar
www.thaineuronurse.com