เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

รูปเล่มแนวปฏิบัติ (CPG/CNPG)

 1. แนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อม (ฉบับสมบูรณ์ 2563)
 2. แนวทางการประเมินสถานพยาบาลด้านหลอดเลือดสมอง 
 3. แนวทางการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 4. แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปลอกประสาทของระบบประสาทส่วนกลางสำหรับแพทย์ 
 5. แนวทางลดความแออัดในโรงพยาบาลเพื่อลดการแพร่กระจาย COVID-19 
 6. Epilepsy Digest Thailand 2020 Special issue: Cannabis 
 7. แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาทในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 8. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยลมชักสำหรับพยาบาลทั่วไป 
 9. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง 
 10. คู่มือในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก 
 11. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับพยาบาลทั่วไป ปี 2558

 12. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมสำหรับพยาบาลทั่วไป 

รูปเล่มแนวปฏิบัติ (CPG/CNPG)

 1. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับพยาบาลทั่วไป
 2. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกสมอง สำหรับพยาบาลทั่วไป
 3. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาล
 4. แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน สำหรับแพทย์
 5. แนวทางเวชปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองแตก สำหรับแพทย์
 6. แนวทางการรักษาโรคลมชัก สำหรับแพทย์
 7. แนวทางการรักษาการบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว-สำหรับแพทย์
 8. แนวทางฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง
 9. แนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อม
 10. แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ
 11. แนวทางการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 12. แนวทางการรักษาโรคลมชัก
www.thaineuronurse.com