ติดต่อบรรณาธิการ

ติดต่อกับบรรณาธิการวารสารชมรม

สามารถส่งบทความหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกับกองบรรณาธิการได้ที่
อีเมล
: thnneurojo@gmail.com Tel 02-306-9899 ext. 2339 ,2325

www.thaineuronurse.com