รายนามคณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการวารสารชมรม

   1.  พว.วิมลรัตน์       ลิ่มระนางกูร                ที่ปรึกษา
   2.  พว.วิจิตรา          เชาว์พานนท์               ที่ปรึกษา
   3.  พว.นลินี             พสุคันธภัค                  ที่ปรึกษา
   4.  พว.สายสมร       บริสุทธิ์                        ที่ปรึกษา
   5.  รศ.ดร.วันเพ็ญ    ภิญโญภาสกุล            ที่ปรึกษา
   6.  ผศ.ดร.ศรัณยา   โฆสิตะมงคล              ที่ปรึกษา
   7.  พว.อัญเชิญ       ชัยล้อรัตน์                   ประธานกรรมการ
   8.  พว.ประไพ         บุญย์เจริญเลิศ            รองประธานกรรมการ
   9.  พว.เตือนใจ        สินอำไพสิทธิ์             เลขานุการ
   10.  พว.ขวัญจิตต์    ประเสริฐทรง                อนุกรรมการ
   11.  พว. อารีรัตน์      วรพิมล                        อนุกรรมการ
   12.  พ.ต.หญิงวรรณวิมล   ลิ้มวงษ์ทอง        อนุกรรมการ
   13.  พว. จันทนา       จินาวงศ์                      อนุกรรมการ
   14.  พว.เนาวรัตน์     รุ่งสว่าง                        อนุกรรมการ
   15.  น.ต.ธัชวิณ        สมรุส                           อนุกรรมการ
   16.  พว.ทองขาว     สามคุ้มพิมพ์                อนุกรรมการ
   17.  พว.ธัญพิมล      เกณฑ์สาคู                  อนุกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ 2 ปี โดยนับตามปีงบประมาณ
เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 (ปีงบประมาณ 2560) ถึง 30 กันยายน 2561

www.thaineuronurse.com