การพิมพ์วารสาร

การพิมพ์วารสารชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย

(Journal of Thai Neuro Nurses)

  • ผู้ที่จะเข้าถึง website ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนโดยใช้เลขสมาชิกสภาการพยาบาลเป็น password
  • วารสารจะออกราย 6 เดือน เริ่มเดือนแรก กันยายน 2559
  • เรื่องที่จะตีพิมพ์ทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากคณะผู้เชี่ยวชาญ
  • วิธีการส่งเรื่องเข้าตีพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนด
www.thaineuronurse.com