วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์

  1. เป็นศูนย์กลางรวบรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ประสบการณ์ ความคิดเห็น
    การจัดการศึกษา และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยทางระบบประสาท
  2. ส่งเสริม การศึกษาการวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาลอีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆของสมาชิกและสถาบันประสาทวิทยา ให้มีผลงานวิชาการตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
  3. เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างสมาชิกเครือข่ายการพยาบาลผู้ป่วยทางระบบประสาท ดำรงรักษาจรรยาบรรณ สร้างความศรัทราแก่สังคม
  4. ส่ง เสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างสมาชิก มีการพัฒนาระบบข่าวสารข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและสังคมได้รับรู้ เรื่องราวการดำเนินงานของชมรมฯ ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณ

การติดต่อกับวารสาร

  • สามารถส่งบทความหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกับกองบรรณาธิการได้ที่
  • อีเมล: thnneurojo@gmail.com Tel 02-306-9899 ext. 2339 ,2325
www.thaineuronurse.com