หน้าที่กองบรรณาธิการ

หน้าที่กองบรรณาธิการ

 1. รับเรื่องที่ส่งมาลงวารสารพยาบาลจากสมาชิก ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เขียน เอกสารที่ส่ง
  และใบส่งเรื่องลงขอลงพิมพ์ในวารสารให้ครบ
 2. ออกใบรับรองการรับเรื่องลงพิมพ์ในวารสารให้ผู้เขียน
 3. พิจารณาบทความ ตรวจสอบขั้นสุดท้ายพิสูจน์อักษร และติดต่อกับผู้เขียนในการปรับปรุงแก้ไข
  ก่อนส่งต้นฉบับเข้าโรงพิมพ์ และตรวจพิสูจน์อักษรจากโรงพิมพ์ได้เสร็จเรียบร้อยก่อน
  ดำเนินการพิมพ์ และดำเนินการจนกว่าบทความได้รับการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย
 4. ประสานงานกับโรงพิมพ์ในการดำเนินการจัดพิมพ์ ออกแบบหน้าปก เลือกและตรวจรูปแบบและ
  พิสูจน์อักษร  ติดตามแก้ไขและรับรองต้นฉบับที่สมบูรณ์ก่อนสั่งพิมพ์ฉบับวารสารพยาบาล
 5. ประสานงานกับฝ่ายการเงินในการเบิกจ่ายค่าจัดพิมพ์
 6. นำวารสารพยาบาลออกประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมวิชาการของชมรมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
 7. การเผยแพร่วารสาร  และจัดส่งทางไปรษณีย์ ไปยังสมาชิกวารสารเป็นรายบุคคล และสถาบัน
www.thaineuronurse.com