ผู้บริหาร

ผู้บริหารชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย

 


นางสุวรรณา  วิภาคสงเคราะห์
ประธานชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย

www.thaineuronurse.com