วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพยาบาลโรคระบบประสาทที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

จัดประชุม เผยแพร่ผลงานและสนับสนุนวิชาการพยาบาลโรคระบบประสาทในระดับชาติและระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์

  • เป็นศูนย์กลางรวบรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ประสบการณ์ ความคิดเห็น การจัดการศึกษา และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยทางระบบประสาท
  • ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาลอีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกและสถาบันประสาทวิทยา ให้มีผลงานวิชาการตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
  • เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างสมาชิกเครือข่ายการพยาบาลผู้ป่วยทางระบบประสาท ดำรงรักษาจรรยาบรรณ สร้างความศรัทราแก่สังคม
  • ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างสมาชิก มีการพัฒนาระบบข่าวสารข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและสังคมได้รับรู้เรื่องราวการดำเนินงานของชมรมฯ ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณ
www.thaineuronurse.com