สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย

  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมฯ เช่น เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ของพยาบาลทางด้านโรคระบบประสาท โดยสมาชิกชมรมฯ จะได้รับส่วนลดพิเศษในการลงทะเบียน
  • สามารถนำผลงานทางด้านวิชาการมาเผยแพร่ โดยติดต่อผ่านคณะกรรมการวิชาการ ของชมรมฯ
  • ได้รับการช่วยเหลือสมาชิกในด้านสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบชมรม ฯ
www.thaineuronurse.com