:: ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความ

1. ผู้ที่จะเข้าถึง website ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนโดยใช้เลขสมาชิกสภาการพยาบาลเป็น password
2. วารสารจะออกราย 6 เดือน เริ่มเดือนแรก กันยายน  2559
3. เรื่องที่จะตีพิมพ์ทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากคณะผู้เชี่ยวชาญ
4. วิธีการส่งเรื่องเข้าตีพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนด