วิสัยทัศน์  
เป็นศูนย์กลางเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพยาบาลโรคระบบประสาทที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ
จัดประชุม เผยแพร่ผลงานและสนับสนุนวิชาการพยาบาลโรคระบบประสาทในระดับชาติและระดับนานาชาติ
     
วัตถุประสงค์
1.    เป็นศูนย์กลางรวบรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ประสบการณ์ ความคิดเห็น การจัดการศึกษา และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยทางระบบประสาท
2.    ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาลอีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกและสถาบันประสาทวิทยา ให้มีผลงานวิชาการตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
3.    เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างสมาชิกเครือข่ายการพยาบาลผู้ป่วยทางระบบประสาท ดำรงรักษาจรรยาบรรณ สร้างความศรัทราแก่สังคม
4.    ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างสมาชิก มีการพัฒนาระบบข่าวสารข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและสังคมได้รับรู้เรื่องราวการดำเนินงานของชมรมฯ ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณ

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกชมรมฯ
1.    สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมฯ เช่น เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ของพยาบาลทางด้านโรคระบบประสาท โดยสมาชิกชมรมฯ จะได้รับส่วนลดพิเศษในการลงทะเบียน
2.    สามารถนำผลงานทางด้านวิชาการมาเผยแพร่ โดยติดต่อผ่านคณะกรรมการวิชาการ ของชมรมฯ
3.    ได้รับการช่วยเหลือสมาชิกในด้านสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบชมรม ฯ