:: รายนามประธานชมรม

คนที่ ๑  นางวิจิตรา  เชาว์พานนท์    ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕
คนที่ ๒  นางนลินี พสุคันธภัค ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
คนที่ ๓  นางบุปผา ศุภนันทนานนท์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
คนที่ ๔  นางสายสมร บริสุทธิ์ - ปัจจุบันฯ