:: หน้าที่กองบรรณาธิการ
 
1. รับเรื่องที่ส่งมาลงวารสารพยาบาลจากสมาชิก ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เขียน เอกสารที่ส่ง
    และใบส่งเรื่องลงขอลงพิมพ์ในวารสารให้ครบ
2. ออกใบรับรองการรับเรื่องลงพิมพ์ในวารสารให้ผู้เขียน
3. พิจารณาบทความ ตรวจสอบขั้นสุดท้ายพิสูจน์อักษร  และติดต่อกับผู้เขียนในการปรับปรุงแก้ไข
    ก่อนส่งต้นฉบับเข้าโรงพิมพ์ และตรวจพิสูจน์อักษรจากโรงพิมพ์ได้เสร็จเรียบร้อยก่อน
    ดำเนินการพิมพ์ และดำเนินการจนกว่าบทความได้รับการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย
4. ประสานงานกับโรงพิมพ์ในการดำเนินการจัดพิมพ์  ออกแบบหน้าปก  เลือกและตรวจรูปแบบและ
    พิสูจน์อักษร  ติดตามแก้ไขและรับรองต้นฉบับที่สมบูรณ์ก่อนสั่งพิมพ์ฉบับวารสารพยาบาล
5. ประสานงานกับฝ่ายการเงินในการเบิกจ่ายค่าจัดพิมพ์
6. นำวารสารพยาบาลออกประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมวิชาการของชมรมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
7. การเผยแพร่วารสาร  และจัดส่งทางไปรษณีย์ ไปยังสมาชิกวารสารเป็นรายบุคคล และสถาบัน