:: วัตถุประสงค์วารสารชมรม
            
1.เป็นศูนย์กลางรวบรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ประสบการณ์ ความคิดเห็น
การจัดการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยทางระบบประสาท
2.ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาลอีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
ของสมาชิกและสถาบันประสาทวิทยาให้มีผลงานวิชาการตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการ
และงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
3.เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างสมาชิกเครือข่ายการพยาบาลผู้ป่วยทางระบบประสาท ดำรงรักษา
จรรยาบรรณ สร้างความศรัทราแก่สังคม
4.ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างสมาชิกมีการพัฒนาระบบข่าวสารข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้สมาชิกและสังคมได้รับรู้เรื่องราวการดำเนินงานของชมรมฯ ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงและ
เกียรติคุณ

::การติดต่อกับวารสาร
สามารถส่งบทความหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกับกองบรรณาธิการได้ที่
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : l 02-306-9899 ext. 2339 ,2325