ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ นางสาววิมลรัตน์  ลิ่มระนางกูร มีดำริจะรวบรวมกลุ่มสมาชิกพยาบาลที่เป็นศิษย์เก่า เคยอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ เพื่อก่อตั้งชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทยขึ้น จึงได้มีการประชุมและกำหนดโลโก้ของชมรม ฯ หลังจากนั้นท่านได้เกษียณอายุราชการ ต่อมาช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๔๙ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ       นางวิจิตรา  เชาว์พานนท์ ได้จัดประชุมรวบรวมคณะทำงานจนสำเร็จในเดือน ธันวาคม ๒๕๔๙  โดยทำหนังสือขออนุญาตท่านผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา นายแพทย์มัยธัช  สามเสน  ขอใช้สถานที่ในสถาบันประสาทวิทยา บริเวณสำนักงาน    กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ เป็นสำนักงานชมรมฯ เพื่อการติดต่อประสานงาน และท่านผู้อำนวยการได้เป็นที่ปรึกษาของชมรมฯ มาโดยตลอด

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ทางชมรมฯ ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งแรก ในสถาบันประสาทวิทยา มีพยาบาลทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐๐ คน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค มีพยาบาลวิชาชีพ  ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๕๐ คน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีพยาบาลทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐๐ คน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๔ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นปีที่ประเทศไทยประสบอุทกภัยน้ำท่วม ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมลดจำนวนลงเหลือเพียง จำนวน ๒๕๐ คน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๕ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร  มีพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๘๐ คน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๖ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร  มีพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน - คน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๗ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร  มีพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน – คน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๘ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร  มีพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน - คน