ชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย
312 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ *********โทรสาร **********